سيستم ذوب برف ايستادرز

سيستم ذوب برف ايستادرز

المنت هیتر آبرو

سیستم ذوب برف هوشمند زیپ پانل

المنت هیتر آبرو از مهم ترین اجزای سقف در مناطق سردسیری است که برای جلوگیری از یخ بستن آب باران و برف در مسیر آبرو به کار می رود.هیتر حرارتی آبرو در بخش برفگیر نصب می شود و با گرمادهی به سقف مانع یخ زدگی آن می شود. سیستم ذوب برف بر روی سقف ها قسمت برف گیر و آبروها و لوله های انتقال آب سقف نصب میشوند تا از بستن یخ-انتقال سردی به داخل سالن-بستن قندیل کنار سقف ها -سقوط بهمن از روی سقف ها جلوگیری کند.همچنین در بسیاری از جاهای دیگر مانند سالن های ورزشی.گرمایش از کف اپارتمانها و سالن و مغازه-لوله های انتقال سیالات-انواع دیگ هاس سیالات-ورودی پارکینگ ها -پیاده روها-پله های ورودی ساختمان و…استفاده میشود

مزایای استفاده از المنت هیتر یا کابل حرارتی آبرو:

1) المنت هیتر آبرو از یخ بستن آب باران و برف در مسیر آبرو جلوگیری می کند.

2)- از آسیب رسانی به مصالح به کاررفته در سقف جلوگیری می کند.

3)-از تجمع آب باران و برف در سازه ی سقف و مسیر آبرو جلوگیری می کند.

4)-انعطاف پذیری و توان حرارتی سطح پایین در متراژ بالا  را دارد.

موارد مصرف المنت هیتر یا کابل حرارتی آبرو:

داخل آبروها، محل های برف گیر،آبرو سازه های مناطق سردسیر،آبرو سقف مناطق پر بارش،آبرو ساختمان های تجاری،آبرو ساختمان های مسکونی،آبروی استادیوم های فضای باز، پروژه های صنعتی ، ساختمانی ، بهداشتی ، پتروشیمی، ورزشی ،کشاورزی،گاتر ساختمان های تجاری،مسکونی و ورزشی پوشش زیپ پانل،هیتر گاتر

شرکت زیپ پانل-تولید و اجرای سیستم ذوب برف با المنت هیتر یا کابل حرارتی.