سیستم حفاظ

ایمنی کار روی سقف یکی از مهمترین بخش های انجام کار می باشد. با وجود اینکه سیستم پوشش سقف زیپ پانل نیاز به نگهداری بعد از نصب نیست اما برای تمیز کردن احتمالی آبرو ها و برخی بازبینی های عمومی نیاز به دسترسی به سقف می باشد. لذا برای جلوگیری از وقوع هر نوع خطر احتمالی برای افرادی که نیاز به کار بروی سقف دارند سیستم های مخصوص ایمنی منحصر به فرد برای سقف زیپ پانل ( سیستم حفاظ ) ضروری می باشد .

سیستم حفاظ زیپ پانل

سیستم حفاظ زیپ پانل