طراحی و تولید

طراحی و تولید در کالزیپ که ازقابلیت انعطاف پذیری فوق العاده ای برخوردارمی باشد و میتوان آن را به گونه ای تغییرداد تا در انواع متعدد شکل ها و رنگ ها مطابق با نیازمندی های معماران امروزی سازگاری داشته باشد.

بخش برنامه ریزی ، کارتوسط رایانه انجام شده وبا استفاده ازسیستم های طراحی و تولید به کمک رایانه، به مدل قابل تولید تبدیل می شود.

دقت دراندازه گیری ابعاد به هنگام تولید متضمن حداکثردقت ودر نتیجه سرعت وسهولت نصب می شود.

 

به عنوان مشاورین کارآزموده ما قادریم تا کلیه پشتیبانی های مورد نیاز شما را از همان مراحل اولیه برنامه ریزی و طراحی  را بعهده گرفته و با موفقیت به انجام برسانیم.

زیپ-پانل-کالزیپ-ایستادرز-بمو-کلزیپ

کالزیپ چیست؟

کالزیپ یک سیستم ساختمان سازی می باشد که برای حدودسه دهه به طور پیوسته درحال توسعه و بهبود بوده است.

تمامی اجزای مورد استفاده توسط ما درهردوزمینه کارایی ونمای بصری مکمل یکدیگر به شمارمی روند.

این ویژگی خاص باعث می شود تا کاربراز درستی انتخاب خود اطمینان یابد.

ورقه های زیپ پانل برای پوشش سقف ها با یک سطح عایق کننده سفت ویا یک زیر ساخت پشتیبان طراحی و تولید می شود.

زیپ-پانل-کالزیپ-بمو-ایستادرز-کلزیپ