پنل خورشیدی زیپ پانل

انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع تامین انرژی رایگان پاک و به دور از اثرات زیان بار برای محیط زیست به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی ، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده مورد استفاده می باشد. در سیستم پنل خورشیدی انرژی خورشیدی با استفاده از صفحات فتولاتیک که از سلول های خورشیدی تشکیل شده اند ، انرژی تابش خورشیدی به انرژی الکتیریکی تبدیل می شود.

پنل خورشیدی زیپ پانل

پنل خورشیدی زیپ پانل

پنل خورشیدی

پنل خورشیدی