پروفیل منحنی زیپ پانل

پروفیل منحنی زیپ پانل :

امکان اجرای پوشش سقف های منحنی با قوسهاي محدب و مقعر توسط پروفيلهاي ايستادرز زيپ پانل امكانپذير مي نمایند.

در پوشش آلومینیومی بدون درز  دستگاه کرو دهنده ی ما قادر است .

پروفیل های ایستا درز سیستم زیپ پانل را به صورت منحنی (مقعر و محدب)در آورد.

وجود چندین قوس محدب و مقعر در شعاع های مختلف در یک ورق امکان پذیر می باشد.

کار دستگاه کرو چیست؟

به وسیله دستگاه کرو سیستم زیپ پانل می توان به کمک سقف های قوسی یا دارای ساختار گرد را به راحتی اجرا کرد.

در پوشش سقف آلومینیومی با سیستم زیپ پانل ما انواع قوس های محدب و مقعر متناسب با نیازهای شما ساخت ، ساز و اجرا می شود.

tabale-monhani