پروفیل موازی زیپ پانل

پروفیل موازی زیپ پانل  یا پروفیل نرمال Normal Profiel
تغییرات زیادی در شکل پروفیل بین حداقل و حداکثر عرض ورقه های تولیدی امکان پذیر می باشد.
شکل پروفیل ها پروفیل های نرمال زیپ پانل می تواند به صورت خطوط موازی و یا مخروطی پروفیله شوند.

این مسئله در ایجاد اثر خلاقانه و سفارش سازی سهم بسزایی دارد.

 توان تولید پروفیل های موازی چیست؟

توانایی تولید پروفیل های کالزیپ از 5/0 تا 120 متربه صورت یکپارچه و بدون اور لبهای طولی در سایت پروژه مانع از تشکیل نقاط بحرانی در روی پوشش نهایی سقف می شود.
پانل های کالزیپ معمولاً به صورت ورقه های طول بلند به کار می روند.

بنابراین در این سیستم توجه به حرکت ترمال ها جزء موارد ضروری می باشد.

 

پروفیل موازی زیپ پانل- پروفیل های نرمال زیپ پانل - پرفیل های کالزیپ