حمل و نقل و تخلیه ورق های کلزیپ – سیستم زیپ پانل

حمل و نقل و تخلیه ورق های کلزیپ:

اگر طول ورق ها طوری باشد که در محل کارگاه تولید و توسط ماشین به محل پروژه ارسال گردد.

حمل و نقل و تخلیه ورق های کلزیپ - سیستم زیپ پانل

حمل و نقل و تخلیه ورق های کلزیپ – سیستم زیپ پانل

 • باید به ارتفاع دسترسی ورق ها و نحوه دسته بندی و انباشتن ورق ها روی یکدیگر توجه کافی توسط مسئولین مربوطه صورت گیرد.
 • ورق ها باید به گونه ای بارگیری شود که از ساییدگی ورق ها روی یکدیگرجلوگیری شود.
 • از احتمال آسیب دیدگی قسمت رویی ورق های  سیستم زیپ پانل در حمل و نقل و تخلیه ورق های کلزیپ پرهیز شود.
 • به هنگام تخلیه و قبل از تحویل باید محل مناسب جهت تخلیه فراهم شود.
 • به هیچ عنوان نباید مانعی جهت تخلیه وجود داشته باشد باشد.
 • ارتفاع دسترسی باید به گونه ای باشد که با وجود سبک بودن  ورقه مانعی جهت انتقال به محل انجام کار وجود نداشته باشد.
 • وزن هر کدام از بسته ها می توانند تا 200 کیلو (معادل 450 پوند) باشد.

نحوه بسته بندی ورق های سیستم زیپ پانل :

بسته بندی باید طوری باشد که از فواصل مشخص توسط تسمه های مخصوص از گوشه هاو لبه ها (حداکثر با فاصله 4 متری از هم) بسته بندی شوند.

تخلیه ورق های سیستم زیپ پانل :

 •  باید از تسمه های پهن برزنتی برای تخلیه استفاده کرد.
 • نبایدبه هر تسمه بیشتر از 800 کیلوگرم بار وارد نشود و در طول ورق گسترده شده باشد.

مطابق شکل زیر:

 

حمل و نقل و تخلیه ورق های کلزیپ

حمل و نقل و تخلیه ورق های کلزیپ

حمل و نقل  ورق های کلزیپ

حمل و نقل ورق های منحنی کلزیپ 

حمل و نقل و تخلیه ورق های کلزیپ

حمل و نقل و تخلیه ورق های کلزیپ در سیستم زیپ پانل

 • در حالت منحنی بودن ورق های آلومینیومی سیستم زیپ پانل باید دقت بیشتری به هنگم تخلیه و بلند کردن به کار رود.
 • باید از تسمه هایی با تعداد بیشتر و با طول های متفاوت استفاده شود.
 •  هنگام تخلیه به صورت بسته های کوچک بر روی سقف قرار داده شود تا جدا کردن ورق های سیستم زیپ پانل به آسانی صورت گیرد.
 • برای انبار کردن ورق های پوششی کالزیپ تا جایی که امکان دارد در محل پروژه جهت جلوگیری از گرد و غبار باید ورق ها را در محل  سر پوشیده دپو کنیم.
 • در هنگام انبار کردن ورق ها روی سازه باید از استحکام آن اطمینان داشته باشیم.
 • ورق ها و بسته ها را از بلند شدن و سر خوردن بر روی سازه در مقابل باد ایمن کنیم.
حمل و نقل و تخلیه ورق های کلزیپ سیستم زیپ پانل

نکات مهم در حمل و نقل و تخلیه ورق های کلزیپسیستم زیپ پانل

 • بسته های باز را برای مدت طولانی روی هم انبار نکنیم.
 • ورق های پوششی آلومینیومی را که به رنگ روشن و شفاف هستند در معرض آفتاب و گرد و خاک قرار ندهیم.
 • در غیر این صورت توسط کاور برزنتی پوشش دهیم تا از تغییر رنگ احتمالی جلوگیری شود.
 • به هنگام باز کردن بسته ها بر روی سقف شیب دار احتیاط کنیم تا از بروز هر گونه خطر و سرخوردن بر روی شیب جلوگیری شود.